Privacyverklaring

Privacyverklaring voedingskundige en diëtiste Jenny Hofstede

Voedingskundige en diëtiste Jenny Hofstede gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van Voedingskundige en diëtiste Jenny Hofstede dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist, via een contactformulier van de website of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Voedingskundige en diëtiste Jenny Hofstede heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we u gegevens?

Voedingskundige en diëtiste Jenny Hofstede bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Voedingskundige en diëtiste Jenny Hofstede zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan een overdracht naar andere instelling bij overname). Voedingskundige en diëtiste Jenny Hofstede heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

In bepaalde situaties kan de diëtist informatie aan derde doorgeven zonder dat hier expliciet toestemming voor te vragen. Dit is bijvoorbeeld naar:

–  de arts of specialist die het verwijsbriefje heeft geschreven. Hij of zij ontvangt een schriftelijke rapportage aan het begin en aan het einde van de behandeling. Tijdens overleggen kan de voortgang van de behandeling met hem of haar worden besproken.

– de huisarts of de praktijkondersteuner, indien zij contact opnemen om te vragen naar de voortgang van de behandeling. Er kan een schriftelijke of mondelinge informatieoverdracht plaatsvinden.

Er wordt vanuit gegaan dat u bij het aangaan van de dieetbehandeling akkoord gaat met het bovenstaande. Mocht u bezwaar hebben tegen het uitwisselen van gegevens, dan kunt u dat altijd aan de diëtist laten weten en zal hier rekening mee gehouden worden.

Voedingskundige en diëtiste Jenny Hofstede zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Voedingskundige en diëtiste Jenny Hofstede een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Voedingskundige en diëtiste Jenny Hofstede blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jennyhofstede.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Voedingskundige en diëtiste Jenny Hofstede neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het 06-20111730 of via info@jennyhofstede.nl.

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Voedingskundige en diëtiste Jenny Hofstede kun je ook contact opnemen via 06-20111730 of via info@jennyhofstede.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.